Polityka prywatności

Przy korzystaniu z serwisu www.ekopaka.org obowiązują następujące zasady Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu www.EkoPaka.org prowadzonego przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań S.A. (dalej „Interseroh” lub „Spółka”). Interseroh szanuje strefę prywatną wszelkich osób korzystających z Internetu (dalej „Użytkownicy”) i stawia sobie jako naczelną zasadę ochronę przekazanych jej danych osobowych tych osób. Tym samym Interseroh zobowiązuje się przechowywać i przetwarzać przedmiotowe dane z największą starannością i odpowiedzialnością.

Każdy Użytkownik, który przekazał Interseroh swoje dane osobowe, ma prawo do informacji na temat przekazanych danych, prawo wglądu do tych danych, prawo do ich korekty, zablokowania i usunięcia tych danych z bazy danych Interseroh. Przed zrealizowaniem w/w żądań Użytkownik zostanie poproszony o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione, usunięte lub zablokowane. Spółka może odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. W przypadku żądania wglądu, korekty, zablokowania lub też usunięcia danych, jak i w razie wszelkich pytań, sugestii lub życzeń, prosimy o kontakt na adres: ekopaka@interseroh.pl.

Spółka zastrzega, iż w przypadku blokady lub usunięcia danych przez Użytkownika, nie będzie ona w stanie umożliwić mu dalszego korzystania z tych stron serwisu, które wymagają podania danych.

Interseroh gromadzi, zapisuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie według obowiązujących przepisów prawnych. Wykorzystuje je, o ile jest to niezbędne i konieczne do korzystania ze strony www.ekopaka.org, w tym szczególnie oceniania zawartości EkoPaki.

Dane gromadzone przez Interseroh będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
Anonimowe profile Użytkowników mogą być wykorzystane do wewnętrznych celów badania rynku i do poprawy oferty EkoPaka. Za dane osobowe uważa się wszelkie dane, które Użytkownik korzystający z internetowej platformy www.ekopaka.org oddaje do dyspozycji i dzięki którym można ustalić Jego tożsamość (nazwisko, adres, adres e-mail). Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych Spółka zabezpieczy serwis ekopaka.org oraz pozostałe wspierające systemy przed utratą, modyfikacją lub zniszczeniem przekazanych danych, a także rozpowszechnianiem ich przez osoby nieupoważnione.

Użytkownicy www.ekopaka.org mogą zablokować instalację cookies. W takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych w serwisie nie będzie możliwe.

Na stronie www.ekopaka.org mogą okresowo pojawiać się linki do i ze stron partnerskich Spółki i podmiotów stowarzyszonych ze Spółką. W przypadku korzystania z linka do jakiejkolwiek takiej strony należy pamiętać, że strony te posiadają własne polityki prywatności oraz że Interseroh nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu takich polityk. Spółka prosi o zapoznanie się przez Użytkowników z taką polityką przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

Interseroh zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad polityki prywatności w przyszłej działalności. O wszystkich zmianach Użytkownicy będą informowani na blogu w serwisie www.ekopaka.org
Interseroh regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie Spółka skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Spółka będzie współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Interseroh a Użytkownikiem.
Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, czy warunków korzystania z serwisu www.ekopaka.org prosimy kierować na adres: ekopaka@interseroh.pl